Regulamin

REGULAMIN

 1. Organizatorem szkoleń i warsztatów wskazanych w ofercie jest Centrum Szkoleniowe RAFA, zwane dalej Organizatorem.

 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach jest przesłanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora w zakładce „Zapisy”

 3. Zgłaszając się na szkolenie Uczestnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, w szczególności z kwestią opłat i rezygnacji ze szkolenia.

 4. O wpisaniu na listę uczestników decyduje dokonanie wpłaty pełnej kwoty lub zaliczki w wysokości 50% ceny szkolenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia na poniższe dane: Centrum Szkoleniowe RAFA, 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 6/11, nr konta: 08 9176 1035 2004 0033 3616 0001. W przypadku placówek przedszkolnych/szkolnych zapłata odbywa się na podstawie faktury, przesyłanej na adres placówki do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza wykreślenie uczestnika z listy, bez możliwości powrotu na nią.

 6. W szczególnych przypadkach na wniosek uczestnika termin wpłaty może zostać wydłużony, kwestia ta rozpatrywana jest indywidualnie.

 7. Pozostałe 50% opłaty uczestnik musi dokonać najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Brak wpłaty w niniejszym terminie oznacza wykreślenie uczestnika z listy, bez możliwości zwrotu zaliczki. Uczestnik korzystający ze zniżki lub promocji powinien pomniejszyć drugą ratę o tę kwotę.

 8. Zwrot kosztów w przypadku rezygnacji ze szkolenia:

  – do 2 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia – 100% wniesionych opłat
  – do 1 tygodnia przed rozpoczęciem szkolenia – 50% wniesionych opłat
  – rezygnacja ze szkolenia poniżej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub brak obecności się na szkoleniu bez uprzedniej informacji – 0% wniesionej opłaty

 1. Rozpoczęty kurs i niedokończony (z różnych przyczyn) równoważny jest z rezygnacją (uczestnik nie otrzymuje zwrotu opłaty, nie otrzymuje certyfikatu ukończenia kursu, ma jednak prawo do zachowania wszelkich otrzymanych materiałów dydaktycznych)

 2. Zgłoszenia na poszczególne szkolenia przyjmowane są najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego uzgodnienia z przedstawicielem Centrum Szkoleniowego RAFA.

 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora uczestnikowi przysługuje zwrot 100% wniesionej opłaty w terminie 3 dni od momentu poinformowania o niniejszym fakcie.

 4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Centrum Szkoleniowe RAFA nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy uczestnikiem a Centrum Szkoleniowym RAFA.

 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Szkoleniowe RAFA w Rzeszowie adres: 35-111 Rzeszów, ul. Sportowa 6/11, telefon: 694 002 355, e-mail: szkolenia@csrafa.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia prawidłowej rekrutacji i organizacji szkoleń przez Centrum Szkoleniowe RAFA, kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz przedstawianiu ofert nowych szkoleń.

Dane osobowe przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dane osobowe są podawane bezpośrednio przez uczestnika szkolenia. Zawierają: dane osobowe, dane kontaktowe, dane o miejscu zatrudnienia

Dostęp do danych osobowych – będą mieć wyłącznie upoważnione przez Centrum Szkoleniowe RAFA osoby w niezbędnym zakresie do prawidłowej organizacji szkoleń.

Osoba podająca swoje dane ma prawo dostępu do nich, poprawy, wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.